เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการขอคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการขอคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
1.การขอคืนสินค้าเนื่องจากได้รับสินค้าผิดไปจากที่ระบุในใบสั่งซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุในใบสั่งซื้อนั้น ทางร้านมีความยินดีที่จะแสดงความรับผิดชอบโดยการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ลูกค้า โดยลูกค้ามิต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุในใบสั่งซื้อ แต่ทั้งนี้ทางร้านจะจัดส่งสินค้าดังกล่าวก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ทำการแจ้งเข้ามาทาง อีเมลล์ gardenmaster@sotus.co.th หรือ @sotushome โดยแนบใบรายการสั่งซื้อ หรือใบเสร็จรับเงินที่อยู่ภายในกล่อง และรูปถ่ายสินค้าที่ผิด แนบมาด้วย
ข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินการขอเปลี่ยนคืนสินค้า ทางร้านจะรับผิดชอบการเปลี่ยนคืนโดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนดเท่านั้น
1.1 ลูกค้าแจ้งข้อมูลผ่าน อีเมลล์ gardenmaster@sotus.co.th หรือ @sotushome
1.2 ทางร้านทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและจะติดต่อกลับไปหาลูกค้า
1.3 ลูกค้าจัดส่งสินค้าเฉพาะชิ้นที่ได้รับผิดไปกลับคืนสู่ทางร้าน ตามช่องทางที่ทางร้านตกลงกับลูกค้า พร้อมทั้งแจ้งเลขที่พัสดุให้ทางร้านทราบ
1.4 ทางร้านจะส่งสินค้าชิ้นใหม่พร้อมค่าส่งสินค้าที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปล่วงหน้าให้ลูกค้า หลังจากที่ได้รับสินค้าที่ส่งคืนจากลูกค้า และได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าสินค้ายังอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกทดลอง ไม่ถูกเปิด หรือไม่ถูกใช้งานไปบางส่วนแล้ว เท่านั้น
1.5 สินค้าที่ต้องการคืน ต้องเป็นสินค้าชินเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งไป โดยที่มี Lot No. และวัน เดือน ปี ที่ผลิต ตรงกับสินค้าที่จัดส่งไปให้
***หากทางร้านพบว่าสินค้าที่ถูกส่งคืนนั้นอยู่ในสภาพที่ถูกทดลองหรือใช้งานไปบางส่วนแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้า แต่จะส่งคืนสินค้าชิ้นที่ลูกค้าได้ส่งคืนมานั้นกลับไปหาลูกค้าอีกครั้ง พร้อมทั้งมีการเรียกชดเชยค่าส่งสินค้าครั้งใหม่นี้จากลูกค้า เมื่อได้รับการชดเชยดังกล่าวแล้วจึงจะทำการจัดส่งคืน อนึ่งทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายคืนค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อนหน้านี้ด้วย โดยการกระทำของทางร้านจะไม่ถือเป็นความผิดใดๆ ต่อลูกค้าทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดของลูกค้าเอง***

2. การขอคืนสินค้าเนื่องจากได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพชำรุด  หากสินค้าที่ส่งถึงผู้สั่งซื้อเกิดการชำรุดเสียหายทางกายภาพจนมิสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ โดยที่ผู้สั่งซื้อสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของทางร้าน เช่น ขวด หรือ กล่องบวม ผลิตภัณฑ์รั่วซึม เรื่องจากการบรรจุ เป็นต้น (กรุณาส่งภาพถ่ายสินค้าและสภาพกล่องสินค้า ส่งมาทางอีเมลล์หรือไลน์ของทางร้าน)  ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่ โดยลูกค้ามิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

3. กรณีความเสียหายเกิดระหว่างการขนส่งสินค้าอันเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ตามที่ผู้สั่งซื้อได้ร้องขอและหรือระบุมาในใบสั่งซื้อให้ทางร้านใช้บริการเพื่อจัดส่งสินค้าให้นั้น ขอให้ผู้สั่งซื้อสินค้าได้ทำการยื่นเรื่อง ติดต่อเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเอาจากผู้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และ ไปรษณีย์นั้นๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สั่งซื้อสามารถเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ได้จากทางร้านตามความเหมาะสมในการขอเรียกค่าชดเชย เท่านั้น

*** กรณี ที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำส่งสินค้าในลักษณะบรรจุภัณฑ์ชำรุด ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นำจ่ายทันที ทั้งนี้ควรถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากประสงค์จะรับสินค้านั้น ให้ระบุในใบเซ็นต์รับต่อหน้าเจ้าหน้าที่นำจ่ายว่า หีบห่อมีลักษณะฉีดขาดอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง การรับสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ชำรุดโดยไม่แจ้งนั้น จะไม่สามารถเคลมสินค้า หรือเรียกร้องการคุ้มครองความเสียหายจากไปรษณีย์ได้
 
 
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่ gardenmaster@sotus.co.th หรือ @sotushome

 
Sotus © 2019 All Rights Reserved.